Cơ cấu tổ chức

I. Sơ đồ cơ cấu tổ chức Xây dựng Đông Dương

 

II. Chức năng nhiệm vụ trong Xây dựng Đông Dương

1. Giám đốc điều hành

 • Giám đốc Công ty là người có quyền điều hành cao nhất trong Công ty chịu trách nhiệm trước Công Ty và pháp luật về mọi hoạt động của Công ty.
 • Là người đại diện pháp nhân của Công ty trong mọi giao dịch.
 • Là người trực tiếp quản lý điều hành mọi hoạt động kinh doanh của công ty.\

2. Phòng Xây lắp

 • Tổ chức thi công xây dựng & quản lý các Đội thi công trực thuộc. Quản lý thi công các công trình xây dựng, các Đội khoán & các Nhà thầu phụ.
 • Xây dựng phương án quán lý Kho dụng cụ thiết bị thi công, vật tư – VLXD tại công trường.
 • Thực hiện nhật ký công trình, Quản lý thi công, quản lý kho – vật tư thiết bị, bố trí & quản lý nhân lực thi công xây dựng.
 • Lập kế hoạch tiến độ thi công, lập phương án tổ chức thi công & biện pháp an toàn lao động.
 • Lập hồ sơ nghiệm thu, lập hồ sơ hoàn công, hồ sơ thanh toán – quyết toán công trình.
 • Xây dựng nội quy công trường, nội quy an toàn lao động & phòng chống cháy nổ.
 • Tổ chức thực hiện bảo vệ công trình, thực hiện Nội quy công trường, Nội quy ATLĐ.
 • Báo cáo thực hiện tiến độ thi công, báo cáo sự cố công trình, báo cáo thực hiện công việc xây dựng, công việc phát sinh (theo định kỳ hoặc bất thường).
 • Đề xuất vật tư – VLXD – dụng cụ thiết bị máy thi công cho các công trình xây dựng.
 • Nghiệm thu nội bộ, xác nhận khối lượng thực hiện hợp đồng của các Đội khoán & các Nhà thầu phụ. Nghiệm thu khối lượng, chất lượng các Đội khoán & các Nhà thầu phụ

3. Phòng Thiết kế

 • Khảo sát hiện trạng, tư vấn thiết kế công tình xây dựng, lập dự án đầu tư, lập báo cáo KTKT đầu tư xây dựng,
 • Tư vấn quản lý dự án, tư vấn đấu thầu, tư vấn kỹ thuật xây dựng, tư vấn giám sát chất lượng công trình xây dựng.
 • Thẩm tra hồ sơ thiết kế, thẩm tra dự toán. Kiểm định chất lượng công trình xây dựng.
 • Lập dự toán công trình, lập hồ sơ dự thầu, báo giá xây dựng, hợp đồng kinh tế.
 • Thực hiện giám sát thi công xây dựng & quản lý kỹ thuật các công trình thiết kế của công ty.
 • Cung cấp các yếu tố kỹ thuật, các thông số kỹ thuật lắp đặt thiết bị vật tư, đảm bảo chất lượng từng công tác xây lắp, từng hạng mục công trình.

4. Phòng kinh doanh

 • Tham mưu cho Ban lãnh đạo trong công tác lập kế hoạch kinh doanh, xây dựng chiến lược kinh doanh.
 • Tổ chức thu thập, phân tích, đánh giá các thông tin trên thị trường để điều chỉnh kế hoạch hoặc có những đề xuất, kiến nghị cho Ban lãnh đạo.
 • Tìm kiếm đối tác, khách hàng
 • Theo dõi thực hiện và báo cáo các hợp đồng kinh tế được ký kết.
 • Thống kê & báo cáo tình hình thực hiện hợp đồng kinh tế.
 • Kiểm tra dự toán, báo giá thi công, hợp đồng giao khoán. Kiểm tra hồ sơ thanh quyết toán, thanh lý hợp đồng của các Đội khoán & các Nhà thầu phụ.
 • Phối hợp với các phòng/ban trong Công ty đảm bảo hoàn thành mục tiêu của phòng kinh doanh và mục tiêu chung của Công ty

5. Phòng hành chính- kế toán

 • Xây dựng nội quy cơ quan văn phòng, trang bị văn phòng, quản lý máy móc phương tiện, dụng cụ làm việc.
 • Thực hiện công tác văn thư, lưu trữ, đánh máy, bảo vệ nội bộ, bảo vệ Công ty. Thực hiện chế độ quản lý hệ thống thông tin liên lạc, thiết bị văn phòng, xe máy và lực lượng lái xe. Thực hiện chế độ lao động, hợp đồng lao động.
 • Thiết lập hệ thống sổ sách kế toán, và thực hiện báo cáo quyết toán thuế, thống kê kế toán, báo cáo tài chính (theo định kỳ hoặc bất thường). Báo cáo tình hình thực hiện hợp đồng kinh tế, báo cáo tổng kết tình hình thực hiện sản xuất kinh doanh của công ty.
 • Thiết lập việc thu chi, cập nhật chứng từ, hạch toán các quỹ, quản lý nguồn vốn tìm kiếm nguồn vốn để phát triển Công Ty.
 • Thực hiện việc quản lý tài khoản ngân hàng. Thanh toán, quyết toán vốn đầu tư, thanh quyết toán các hợp đồng kinh tế. Thanh toán tiền lương và chi tiêu nội bộ, thanh toán vật tư … theo đúng quy trình và qui định do Giám đốc ban hành.
 • Kiểm tra đề xuất và cung ứng vật tư – VLXD, cung cấp dụng cụ thiết bị máy thi công cho các công trình xây dựng của công ty.
 • Báo cáo thống kê dụng cụ thiết bị máy thi công & thống kê vật tư – VLXD tồn kho,

Đánh giá bài viết

× × × × × ×